KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTAS


Mūsų specialistai parengia ir suderina kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos
darbų projektą, suderina jų su atitinkamomis institucijomis ir parengia visus dokumentus
statybos leidimui gauti.
Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas rengiamas kaip atskiras projektas arba kaip
sudėtinė statinio techninio projekto dalis (jei yra būtinas). Jį gali rengti tik statybos
įstatymo nustatyta tvarka atestuoti specialistai.
Kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos darbai – tai statinio remontas, kai vykdomi
darbai, nesusiję su statinio vertingųjų savybių keitimu. Kitais atvejais atliekami
konservavimo, restauravimo ar atkūrimo darbai.
Jei žemės sklypas ar pastatas patenka į saugotiną nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos teritoriją ir statinių sąrašą, atliekant bet kuriuos minėtus darbus yra būtinos (
privalomos) projektavimo sąlygos, kurias išduoda atitinkamos įstaigos.
Jei statiniai, priskirti prie I ir II grupės nesudėtingų statinių, bet jie yra nekilnojamojo
kultūros paveldo objektai arba pastatyti valstybės saugotinose teritorijose, tai jiems
negalioja nesudėtingų statinių statybos techninis reglamentas ir norint atlikti
nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo – statybos darbus privaloma
paruošti projektą ir projektą suderinti su Kultūros vertybių apsaugos departamento
teritoriniu padaliniu, o leidimą statyti išduoda Nuolatinėą statybų komisija.