Projektavimo valdymo paslaugos


UAB DELFA teikia projektavimo valdymo paslaugas, t.y. užsakovui įgaliojus:

 • parengiame ir pateikiame savivaldybės administracijos atitinkamai tarnybai paraiškas statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti;
  •  rengiame statinio projektavimo užduotį;
  •  organizuojame statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų inžinerinius, geodezinius, topografinius tyrinėjimus, inžinerinius geologinius, geotechninius bei kitus tyrimus, rekonstruojamo ar kapitališkai remontuojamo statinio konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimus, matavimus, jų techninės būklės vizualinį įvertinimą;
  •  parengiame kitus privalomuosius projekto rengimo dokumentus;
  •  gauname statybos leidimą.

UAB “DELFA” – techninį projektą rengia vadovaudamiesi LR Statybos įstatymu, STR 1.05.06:2010“Statinio projektavimas” ir kitais norminiais dokumentais.

 

 

 

Statiniams statyti ir leidimui statybai gauti turi būti rengiamas techninis projektas.

KAS YRA TECHNINIS PROJEKTAS

Techninis projektas tai vientisas dokumentas kurio pagrindu:
1. Gaunamas leidimas statybai (galioja neterminuotai)
2. Parenkamas statybos rangovas
3. Rengiamas darbo projektas
4. Parenkami statybos produktai bei įrenginiai
5. Atliekami statybos darbai

Techninis projektas, tai projekto pirmasis ir pagrindinis etapas (visais atvejais privalomas), kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas.  Pagal kurį:

 • atliekamas naujai statomo ar rekonstruojamo objekto Projekto derinimas;
 • atliekama Projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar kai jos pageidauja Statytojas);
 • gaunamas statybos leidimas;
 • parenkamas statinio statybos rangovas;
 • rengiamas Darbo projektas;
 • parenkami statybos produktai bei įrenginiai ir pagal jame pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis Darbo projektu, atliekami statybos darbai;
 • vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio kokybė;
 • pastatytas statinys pripažįstamas tinkamu naudoti, Techninio projekto technines specifikacijas pažymint žyma „Taip pastatyta“.