Statinio paprastojo remonto projektas


Statinio paprastasis remontas – kurio tikslas yra iš dalies atkurti statinio ar jo dalies savybes, pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas pagerinti. Į šią statybos rūšį patenka visi statybos darbai, nesusiję su statinio rekonstrukcija ir kapitaliniu remontu.

PAGRINDINIS PAPRASTOJO REMONTO PRINCIPAS

Atliekamais darbais nekeičiamos, nešalinamos, nestiprinamos ir nesilpninamos statinio laikančiosios konstrukcijos.

PAGRINDINIAI STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBAI:

 • papildomomis priemonėmis atstatomas laikančiųjų konstrukcijų stiprumo praradimas eksploatavimo metu nekeičiant konstrukcijų elementų arba keičiant jų ne daugiau kaip 10% į elementus, pagamintus iš tokių pat medžiagų ir savo matmenimis nesiskiriančių daugiau kaip 10% (skaičiuojant nuo toje konstrukcijoje esamų elementų) į elementus, pagamintus iš tokių pat medžiagų ir besiskiriančius ne daugiau kaip 10% savo matmenimis;
 • keičiamos pertvarų vietos, šalinamos esamos pertvaros, įrengiamos naujos;
 • stiprinamos sąramos, keičiamos sąramos išorės nelaikančiose sienose;
 • keičiami pavieniai laiptakiai, laiptų aikštelės;
 • skersai sieną iškertamos vėdinimo ar inžinerinių sistemų įvadų, išleistuvų angos, kai bet kuris angos matmuo ne didesnis už sienos storį;
 • vidaus sienose užtaisomos durys, langai, kitos angos, atveriamos anksčiau buvusios užtaisytos angos;
 • vidaus sienose įrengiamos nišos, kurių gylis ne daugiau kaip pusės sienos storio, o kiti nišos matmenys ne didesni kaip dvigubas sienos storis;
 • pastatas ar jo patalpa (-os) apšiltinamos iš vidaus;
 • apšiltinami perdenginiai, pakeičiama jų šilumos izoliacija;
 • nežymiai keičiamas statinio fasadas: įstiklinami balkonai, lodžijos. Atliekant šiuos darbus miesto gyvenamojoje vietovėje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, būtina turėti nustatyta tvarkaį galiotų tarnautojų patikrintą supaprastintą statinio projektą ir jų raštišką pritarimą. Šiuo atveju supaprastintame statinio projekte neprivaloma pateikti sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais; keičiamos išorės architektūros detalės (ne daugiau kaip pusė) į tokias pačias;
 • keičiami fasado elementai – keičiami išorinėje atitvaroje gali būti to paties ar kito tipo ( jų matmenys neturi skirtis daugiau kaip 10% nuo esamų, o jų išvaizda gali keistis tik tiek, kiek priklauso nuo naujų medžiagų panaudojimo);
 • keičiama fasado ar šlaitinio stogo danga to paties tipo ir spalvos danga, ant
 • stogo įrengiami saulės energijos kaupimo įrenginiai ( ne daugiau 50% stogo ploto) – jiems įrengti būtina turėti nustatyta tvarka įgaliotų tarnautojų patikrintą supaprastintą projektą su jų raštišku pritarimu; šalinami įvairių konstrukcijų smulkūs defektai; keičiama plokščiojo stogo danga to paties tipo danga keičiant šilumos izoliaciją.
 • Atliekami bet kurie pastato vidaus apdailos darbai nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų. Pertvarkant grindis būtina neviršyti leistinos apkrovos į perdangą, nepažeisti garso ir šilumos izoliacijos ir pan.;
 • keičiamos tvoros nekeičiant jų tipo (priskirtos nesudėtingiems statiniams), taisomos esamos tvoros;
 • įrengiamos papildomos tvoros, priskiriamos nesudėtingiems statiniams;
 • keičiamos atskirosios statinio inžinerinės sistemos ar šalinami defektai. Įrengiant dujinį šildymą būtinas techninis projektas, o atliktus darbus turi patikrinti dujas tiekiančios įmonės atstovas;
 • keičiama esama statinio bendroji inžinerinė sistema (ne daugiau kaip pusė visos sistemos),
 • išskyrus nuotolinio ryšio, to paties tipo ir pralaidumo sistemą;
 • įrengiamos nuotolinio ryšio bendrosios statinio inžinerinės sistemos (radijo, televizijos ir pan.) ar demontuojamos senos;
 • šalinami bendrųjų statinio inžinerinių sistemų defektai;
 • keičiami atskiri susidėvėję šių sistemų elementai to paties ar kito tipo elementais nekeičiant visos sistemos pralaidumo;
 • įrengiamos ar pertvarkomos vartotojo inžinerinės sistemos ir jų apskaitos prietaisai
 • neviršijant nustatytų sistemos pajėgumų;
 • įrengiamos kito tipo ar pralaidumo vartotojo inžinerinės sistemos.