Techninis ir darbo projektas


Statiniams statyti ir leidimui statybai gauti turi būti rengiamas techninis projektas.

KAS YRA TECHNINIS PROJEKTAS

Techninis projektas tai vientisas dokumentas kurio pagrindu:
1. Gaunamas leidimas statybai (galioja neterminuotai)
2. Parenkamas statybos rangovas
3. Rengiamas darbo projektas
4. Parenkami statybos produktai bei įrenginiai
5. Atliekami statybos darbai

Techninis projektas, tai projekto pirmasis ir pagrindinis etapas (visais atvejais privalomas), kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas. Pagal kurį:

 • atliekamas naujai statomo ar rekonstruojamo objekto Projekto derinimas;
 • atliekama Projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar kai jos pageidauja Statytojas);
 • gaunamas statybos leidimas;
 • parenkamas statinio statybos rangovas;
 • rengiamas Darbo projektas;
 • parenkami statybos produktai bei įrenginiai ir pagal jame pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis Darbo projektu, atliekami statybos darbai;
 • vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio kokybė;
 • pastatytas statinys pripažįstamas tinkamu naudoti, Techninio projekto technines specifikacijas pažymint žyma „Taip pastatyta“.

PASTATO TECHNINIO PROJEKTO SUDĖTĮ SUDARO ŠIOS DALYS

 • bendroji;
 • sklypo tvarkymo (sklypo plano);
 • architektūros;
 • konstrukcijų;
 • technologijos;
 • susisiekimo;
 • vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
 • šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
 • dujofikavimo;
 • elektrotechnikos;
 • telekomunikacijų;
 • apsauginės signalizacijos;
 • gaisrinės signalizacijos;
 • procesų valdymo ir automatizacijos;
 • aplinkos apsaugos (jei privaloma);
 • branduolinės saugos (jei privaloma);
 • pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
 • statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
 • ekonominės;
 • sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
 • kitos dalys atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką.

Techniniame projekte parengiamų dokumentų sudėtis ir sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) turi būti pakankama statytojo (užsakovo) sumanymui suprasti ir įvertinti, apytikslei statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos ar griovimo leidimui gauti, darbo projektui parengti. 

Techninis darbo projektas – tai techninis projektas, kuriame labiau detalizuoti įvairūs techninio projekto sprendiniai, tačiau nėra toks detalus, kaip darbo projektas.

Jei naujai statybai ar kitai statybos rūšiai nepakanka techninio ar techninio darbo projekto sprendiniams įgyvendinti, rengiami darbo projektai

DARBO PROJEKTAS

Darbo projektas – antrasis projektavimo etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais;

Mūsų dukterinė įmonė atlieka ž-techninio projekto  dalinę ir bendrąją ekspertizę.