Žalos nekilnojamam turtui įvertinimas


Vertiname nekilnojamui turtui (butui, namui, sodybai, viešosios, gamybinės ir kt. paskirties pastatams) padarytą žalą dėl žemiau išvardintų priežasčių:

  • vandens prasiskverbimų pro sienas (trūkusių vamzdžių),
  • ugnies, dūmų ar sprogimo padarytos žalos,
  • gamtos stichijų,
  • trečiųjų asmenų padarytos žalos Jūsų butui,
  • eismo įvykio metu (transporto priemonės) padarytos žalos Jūsų būstui ir kit.

Žalos dėl turto sunaikinimo dydis nustatomas pagal sunaikinto turto vertę iki sunaikinimo ir likutinę vertę po eismo įvykio.

KOKS TURTAS LAIKOMAS SUNAIKINTU?

Turtas laikomas sunaikintu kai jį remontuoti ekonomiškai netikslinga ( būtinos remonto išlaidos yra lygios ar didesnės 75 procentams turto rinkos vertės iki eismo įvykio).

Žalos dėl turto sugadinimo kai jį remontuoti ekonomiškai tikslinga, atlyginimo dydis nustatomas pagal turėtas remonto išlaidas, būtinas atkurti sugadintą turtą ar jo detalių rinkos vertę iki eismo įvykio.

Jeigu nukentėjęs asmuo turto neremontuoja, atlyginamos apskaičiuotos būtinos turto remonto išlaidos (be PVM) atkurti sugadintą turtą iki ar jo detalių rinkos vertę iki sugadinimo.

Būtinas remonto išlaidas sudaro remonto darbų vertė, dažymo darbų vertė, keičiamų dalių vertė  (nuvertinant dalis dėl nusidėvėjimo), dažymo medžiagų vertė ir papildomos išlaidos ( transportavimo, saugojimo, techninės ekspertizės ir kitos).

Būtinos remonto išlaidos apskaičiuojamos pagal vidutinius darbų ir keičiamų detalių įkainius, atitinkančius technologijos lygį, vadovaujantis rekomenduojamais laiko normatyvais.